De Bedrijfsfysiotherapeut

De bedrijfsfysiotherapeut is gespecialiseerd in het creëren van een gezonde werkomgeving binnen een bedrijf of organisatie. Hij doet dit door door de fysieke werkbelasting en verschillende processen in een (gedeelte) van een organisatie in kaart te brengen en daarnaast aanvullend inzicht te geven in de belastbaarheid van de medewerkers. Bij risicovolle onder- of overbelasting adviseert de bedrijfsfysiotherapeut de organisatie om maatregelen te nemen waarbij medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Naast arbeidsfysiotherapeutische competenties beschikt de bedrijfsfysiotherapeut over aanvullende competenties die een organisatiebrede aanpak mogelijk maken. Samen met de opdrachtgever werkt hij aan het voorkomen van gezondheidsproblemen, het verminderen en herstellen van klachten en het ondersteunen van reïntegratietrajecten. De bedrijfsfysiotherapeut is vooral adviseur, begeleider en coach.

Waarom een bedrijfsfysiotherapeut inschakelen?

Het inschakelen van de bedrijfsfysiotherapeut draagt bij tot verhoging van de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen een organisatie. Bij de organisatiebrede aanpak ligt de focus van de bedrijfsfysiotherapeut op preventie van arbeidsrelevante klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Wat levert het op?

Een vitale medewerker in een gezonde werkomgeving bevordert de arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit. De bedrijfsfysiotherapeutische aanpak heeft zich in de praktijk reeds bewezen; Iedere geïnvesteerde euro levert 2 euro aan besparing van (ziekte)kosten op. Met kosten van productieverlies en vervanging hierbij opgeteld is dit beeld zelfs nog gunstiger.

Hoe gaat de bedrijfsfysiotherapeut te werk?

De bedrijfsfysiotherapeut werkt met systematische aanpak. Na een oriënterend gesprek met de opdrachtgever formuleert de bedrijfsfysiotherapeut het (potentiële) gezondheidsprobleem binnen de organisatie. Hieruit volgt een voorstel tot een plan van aanpak voor een vervolgonderzoek.

Dit vervolgonderzoek bestaat uit een algemene onderzoeksfase om de arbeidssituatie te analyseren en een specifieke onderzoeksfase om de fysieke werkbelasting te bepalen en de fysieke belastbaarheid van de medewerker(s) in te schatten. Op basis van het onderzoeksresultaat formuleert de bedrijfsfysiotherapeut een interventieplan met daarin de interventiedoelen, interventievormen en inschatting van de frequentie, duur en kosten van de interventie.

De bedrijfsfysiotherapeut voert na akkoord van de opdrachtgever de interventie uit en schakelt - indien nodig - hierbij ook andere arboprofessionals in. Hij borgt de interventie in de organisatie om terugval te voorkomen. De bedrijfsfysiotherapeut evalueert de interventie en rapporteert naar de opdrachtgever. 

De bedrijfsfysiotherapeut werkt multidiscipinair samen en coördineert desgewenst de multidisciplinaire samenwerking.

Welke kosten kan ik verwachten?

De bedrijfsfysiotherapeut is meestal zelfstandig ondernemer of werkzaam binnen een bedrijf of organisatie. De kosten zijn voor rekening van de werkgever.

Beroepsprofiel Bedrijfsfysiotherapeut

Het beroepsprofiel Bedrijfsfysiotherapeut bestaat uit een domeinbeschrijving en een competentieprofiel. Het domein beschrijft de positie binnen de arbocuratieve zorg, de relatie met andere zorgverleners en de gebruikte interventies. In het competentieprofiel staan de vereiste competenties; die bestaan uit een mix van (actuele wetenschappelijke) kennis, vaardigheden en attitude.

Zoek je een arbeids- of bedrijfsfysiotherapeut?

De bij de NVBF aangesloten leden vind je overzichtelijk in bijgaand bestand. Zijn de gegevens incorrect? Log in op www.mijnkngf.nl en verander ze zelf.